Opetussuunnitelma

Nutukka – Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistossa

Opetussuunnitelma

1. Yleistä

 • Opetussuunnitelmaan on koottu vuoden 2006 toteutusten elementit. Opetussuunnitelmaa kehitettiin vuoden 2007 piloteissa.

1.1.Toiminta-ajatus

Koulutuksen tarkoituksena on tukea nuoren turvapaikanhakijan yksilöllistä kehitystä tasavertaiseen osallistumiseen yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään oman kielensä ja kulttuurinsa säilyttäen.

 • Tukea opiskelijan henkilökohtaista kasvua ja kehitystä.
 • Auttaa hankkimaan taitoja selviytyä erilaisissa elämäntilanteissa
 • Edistää nuorten turvapaikanhakijoiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 
 • Parantaa yleisiä jatko-opintovalmiuksia ja yleistiedollisia valmiuksia
 • Laajentaa jatkokoulutusmahdollisuuksien ja työelämän tuntemusta

Yksi vaihtoehto koulutuksen sisältöjen  eheyden lisäämiseksi on suunnittella lukujärjestys jossain määrin opetusta taustoittaviin teemoihin. Teemoja voidaan käyttää kehystämään opetuksen toteutusta. 

Taustoittavat teemat: Minä ja taustani, Oppimistaidot, Koti ja asuminen, Arjen taidot, Matkustaminen, Sosiaalinen vuorovaikutus, Koulutus Suomessa, Työ, Ammatit Suomessa, Oma maani, Ympäristö ja Suomen tuntemus,Yhteiskunta, Jatkosuunnitelmat.

1.2. Tuntijako

Tuntijako suunnitellaan joustavaksi niin että opiskeltavat osiot mahdollisimman monipuolisesti edistävät hankkeen perustavoitetta ohjata  nuoria turvapaikanhakijoita itsenäistymisessä ja aikuistumisessa. Opetusuunnitelmassa keskeistä on monipuolinen kielen opettaminen, jotta opetus kartuttaisi opiskelijoiden käytännön kielitaitoa; laajentaisi sanavarastoa, harjoittaisi puhe-, kuuntelemis-, lukemis-, ja kirjoittamistaitoa.  Kun koulutuksen tavoitteena on myös  yleistiedollisten  valmiuksien lisääminen tarkoituksella avata mahdollisuudet jatko-opintoihin, on kielen opetuksen rinnalla arjen taitojen ja elämänhallinnan, yhteiskuntatiedon ja kulttuurin tuntemuksen osuus merkittävä. 

2. Suomen kieli ja kulttuuri

Laajuus:  150  – 170 tuntia

Tavoitteet

 • Kielitaidon tasot 1-2
 • Luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen
 • Opiskelija kertaa suomen kielen alkeet.
 • Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään selkeästi ja ymmärrettävästi sekä kirjallisesti että suullisesti. Hän pystyy selviytymään suomen kielellä erilaisissa viestintätilanteissa.
 • Opiskelija ymmärtää lukemansa tekstin (kielitaitotaso 1-2) ja osaa keskustella siitä
 • Opiskelija ymmärtää paremmin suomalaisen puhetta myös luokkahuoneen ulkopuolella.
 • Opiskelija tutustuu suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisiin tapoihin sekä osaa toimia suomalaisessa kulttuuriympäristössä.
 • Opiskelija oppii erilaisia opiskelumenetelmiä

Sisältö

 • Kielen opiskelu nivotaan kiinteästi yhteiskuntatietouden ja kulttuurintuntemuksen opiskeluun ja sitä tukevat myös arjen taitojen ja elämänhallinnan osuudet. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi kokoamalla lukujärjestys viikkoteemoittain: 
  • Kieliopin perusasiat
  • Keskusteluharjoitukset
  • Kuullunymmärtämistehtävät
  • Erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen
  • Kirjoitelman suunnittelu ja kirjoittaminen
  • Opiskeluun, yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvän sanaston kartuttaminen
  • Juhla ja arki suomalaisessa yhteiskunnassa

Oppimateriaali

 • Oppikirja: Heikkilä, Satu & Majakangas, Pirkko: Hyvin menee! Suomea aikuisille, 
 • Suomea ole hyvä 1 
 • Opettajan materiaali, esim. helpot sanomalehtiartikkelit
 • Verkkomateriaali

Arviointi

Arvosanoin 1 – 5. 

3. Ilmaisutaito

Laajuus: 25 tuntia

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu eri tapoihin ilmaista itseään suomeksi suullisesti, kirjallisesti ja kehollaan ja uskaltaa myös tehdä sen.

Sisältö

 • Puheen pitäminen
 • Eri pituisia kuvausprojekteja videokameralla
 • Ilmaisuharjoituksia
 • Mielipiteen ilmaiseminen
 • Luovaa kirjoittamista, esim. sarjakuvan teko

Arviointi

 • Hyväksytty/hylätty

4. Tietotekniikka

Laajuus: 24 – 30 tuntia

Tavoitteet

 • Opiskelija oppii tietokoneen peruskäytön alkeet, siihen liittyvää sanastoa ja oppii kirjoittamaan tietokoneen avulla yksinkertaisia tekstejä.

Sisältö

 • Tietokoneen hallinta, sanasto, tekstinkäsittely, tiedostonhallinta, Internet ja sähköposti

Oppimateriaali

 • Opettajan oma materiaali

Arviointi

 • Suoritettu

5. YHTEISKUNTATIETO JA KULTTUURINTUNTEMUS

Laajuus: 65 – 75 tuntia

Tavoitteet

 • Oman identiteetin tukeminen ja voimavaraistuminen
 • Oman kulttuurin vahvuuksien tunnistaminen
 • Tutustuminen peruselinkeinoihin ja kulttuuriin
 • Lisätä opiskelijan ymmärrystä siitä, miten toimia ja elää suomalaisessa yhteiskunnassa
 • Valmiuksia suomalaisessa palvelujärjestelmässä toimimiseen
 • Antaa valmiuksia täyttää itse tarvittavat asiapaperit.
 • Tutustuminen koulutusmahdollisuuksiin                                    
 • Luoda kasvokkaiskontaktit vierailujen avulla.
 • Laajentaa opiskelijan sanavarastoa arkea ja tulevia opintoja varten.
 • Auttaa opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa eri opiskelumenetelmien avulla..

Sisältö

 • Sosiaaliturva, esim. Kelan tarjoamat palvelut, vierailu Kelassa.
 • Asuminen, asunnon vuokraus.
 • Oikeudet ja velvollisuudet, esim. kansalaisuus
 • Kansalaistoiminta
 • Työelämätietous ja työn hakeminen, vierailu työvoimatoimistossa

Oppimateriaali

Arviointi

 • Arvosanoin 1 – 5

6. OPINTOJEN OHJAUS

Tavoitteet

 • Opiskelija kehittää opiskelutaitojaan ja arvioi realistisesti etenemismahdollisuuksiaan suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.
 • Opiskelija tutustuu eri ammatteihin, työmahdollisuuksiin ja suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja suunnittelee jatko-opintojaan.
 • Opiskelijaa kannustetaan ottamaan vastuu omista opinnoistaan ja niissä etenemisessä
 • Opiskelijaa tuetaan käynnissä olevissa opinnoissa. 

Sisältö

 • Opiskelun suunnitteluun ja etenemiseen liittyvät keskustelut
 • Erilaiset keskustelut yhteisistä ja opiskelijoiden omista asioista
 • Ohjattu kotitehtävien tekeminen
 • Poissaolojen selvittäminen

7. ARJEN TAIDOT JA ELÄMÄNHALLINTA

Laajuus: 75 - 140 tuntia 

Tavoitteet

 • Opiskelija huolehtii omasta ympäristöstään ja hyvinvoinnistaan 
 • Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti ja yhteisössä
 • Opiskelija saa kannustusta oman elämänsä suunnittelussa.
 • Ryhmähengen vahvistaminen
 • motivaation lisääminen muihin opintoihin

Sisältö

 • Arjen taitojen ja elämänhallinnan harjoitteleminen
 • Tutustuminen erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin
 • Yhteinen harrastustoiminta, kuten käsityöt ja liikunta
 • Vierailut, tutustumiskäynnit ja retket
 • Asuminen, ravitsemustietous, terveystieto
 • Arjessa ja yhteisössä toimiminen
 • Toiminnalliset menetelmät 

8. Virikepajat

Laajuus:  70 tuntia, toteutus viikko-opetuksena tai viikonloppupajoina 

Tavoitteet

Virikepajojen tavoitteena on tutustuttaa nuoria  toiminnalliseen itsensä kehittämiseen ja erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin. Tavoitteena on, että nuoret löytävät viriketoiminnan kautta vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan ja saavat käytännönläheistä ohjausta. Virikepajoilla on mahdollista monipuolistaa koulutuspilotin sisältöjä nuorten kiinnostuksen mukaan ja samalla varmistaa, että luova ilmaisu, käden taidot ja liikunta ovat tukemassa  nuoren kokonaisvaltaista kasvua.

Sisältö

 • luovan ilmaisun taidot
 • erilaiset kädentaidot
 • valokuvaus ja kuvataide, media
 • liikunta
 • musiikki

Motivointi, kannustaminen ja arviointi

Perusedellytyksenä opiskelijoiden motivoinnille, on mahdollisimman selkeän ja monipuolisen kuvan luominen etukäteen koulutuksesta. Etukäteistiedottaminen suunnitellaan hyvin konkreettiseksi ja käytännölliseksi, niin että nuoret tutustuvat ennen koulutuksen alkua paitsi koulutukseen myös kurssipaikkaan,  kurssipaikan olosuhteisiin ja asumis- ja kulkujärjestelyihin. Ennen koulutuksen alkua opisto pyrkii organisoimaan opistossa opiskelevia nutukkalaisten kurssikummeiksi ja vertaisohjaajiksi. Kansanopistojen koulutukseen osallistuminen voi parhaimmillaan rakentaa kestäviä ihmissuhteita kurssilaisten kesken.

Osaamiskartoitus

Tavoite

Osaamiskartoituksen tausta-ajatuksena on, että nuorilla on jo paljon erilaista hiljaista tietoa, jonka tunnistaminen ja käyttökelpoisuuden arviointi luo pohjaa opiskelulle ja  tukee itsetuntoa. Omien taitojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja siihen ohjaaminen nuorten turvapaikanhakijoiden kohdalla on haasteellista, kun yhteistä sanallista kielitaitoa on niukalti. Semminkin on merkityksellistä pyrkiä luomaan sellaisia tekemisen tapoja, joissa nuorella on mahdollisuuksia ilmaista ja tunnistaa omia kykyjään ja niitä arvioida. Osaamiskartoituksessa nuori kokoaa  omaa osaamistaan erilaisin keinoin osaamiskansioksi. Sen . kasvattaminen koulutuksen kuluessa toimii myös oppimisen henkilökohtaistamisen pohjana ja syntyy keskustellen ohjaajien kanssa. Osaamiskartoitus merkitsee sitä, että opiskelijaa itseään kannustetaan seuraamaan ja kirjaamaan omaa edistymistään. Tähän luo hyvät edellytykset se, että ohjaajien on mahdollista oppia tuntemaan nuoret henkilökohtaisesti ja heidän ja koulutuksesta huolehtivien opettajien yhteistyö ohjauksessa on mahdollista kehittää monipuoliseksi.

Osaamiskartoitus on keino motivoida ja kannustaa nuorta turvapaikanhakijaa.Osaamiskartoitusta kehitetään pilottikoulutusten yhtenä työkaluna. Sitä toteutetaan läpäisyaineena mahdollisimman monipuolisesti kurssikokonaisuuksissa. 

Laajuus : Osaamiskartoitus toteutetaan koulutuksen kestäessä jatkuvana prosessina. Laajuus tunteina 30-40 tuntia (n. ½ h / päivä)

Sisältö:

 • Tietämistä ja taitoa arjen toiminnoissa 
 • Arjen toiminnoissa käytetty harkintakyky
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Hahmotuskyky
 • Päätöksentekokyky
 • Ilmaisutaito
 • Kyky itsenäiseen työskentelyyn

Jälkiseuranta

Koulutuksessa mukana olevien ohjaajien työaikaa on tarpeen varata myös jälkiohjantaan. Nuorten kohdalla on tarvetta ohjata opiskelijoita myös koulutuksen päättymisen jälkeen jatko-opintoihin pyrkimisessä tavoitteena, että kukaan ei jäisi ilman jatko-opiskelupaikkaa. Ohjauksen merkitys korostuu sen takia, että turvapaikanhakijoille tarjolla oleva  koulutus on jatkuvasti muuttuva; Opiskelupaikan löytäminen edellyttää järjestettävän koulutuksen ja siinä tapahtuvien muutosten jatkuvaa seuraamista. Kun lisäksi turvapaikanhakijan oma tilanne saattaa muuttua ratkaisevasti mm. oleskelulupapäätösten myötä, tarvitaan ohjaajien tukea muuttuvissa tilanteissa.

crypto mining services